۱۳۸۷۰۲۲۰

این بار هم در آغوش دیگری
با تک صدایی می پرم از خواب
مثل همیشه
سرآسیمه تر از همیشه

کهنه ترس ِ لانه کرده ی ده سال پیش :
خانه ی شرجی و کوچه ی بن بست و
همسایه های فضول

هیچ نظری موجود نیست: