۱۳۸۷۱۰۱۱

بطالتم را با گشادانه ترین آفرینش ها
تزئین می کنم
با نوشته های دو سطری
و مچاله می شوم
مثل سیبی که جا گذاشته ای
به روی میز