۱۳۹۰۱۱۱۵


امروز شاد بودم
شوخ طبعی ام را پیدا کرده بودم
دوباره
 چیزکی نوشتم
و طرح سه ماهه ماسیده ام، در آمد
آسمان شفاف بود
و می خواستم با شال گردنی آویزان
در خیابان برقصم
و نمی گذاشتم از سرم بگذرد
که از آخرین روز شادم
آنقدری گذشته
که به یادش نمی آورم.