۱۳۸۸۰۳۲۶


فغان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود