۱۳۹۱۰۱۲۳

یادم نرود کاپیتان می گفت شب این دیار قطبی ست و انتظار بهار نداشته باش ،امید را گردنکشان ساخته اند.
 یادم نرود شب این دیار قطبی ست، شب این دیار قطبی ست...