۱۳۸۷۰۴۲۸

پس از یازدهمین قوطی به سلامتی تو

به نوع ابلهانه اش تبدیل میشود
صداقت دیوثانه ی همیشگی من
وتو در نیم جمله
فلسفه را خلاصه می کنی

در آسمان
ستاره ها با هم جفت گیری می کنند

هیچ نظری موجود نیست: