۱۳۸۷۰۴۲۱

جمعه ها
سه کلمه حرف میزنیم،
دراز می کشیم و نوشته می خوانیم
هرکدام در اتاق خود

هیچ نظری موجود نیست: