۱۳۹۰۱۱۰۹

من طبس را ندیده ام
جنوب را
و مسکو و سیبری را،
و همچنین دریا های سیاه و سرخ
و قطب ها و استوا و جنگل های آمازون را
ولی خب عکس های تو را که در آنجا می بینم
این به یادم می افتد
که من رم را دو بار ندیده ام.