۱۳۹۰۱۱۰۶


بارسلون

این همه آدم
این همه سال
این شهر را کوچه به کوچه و سنگفرش به سنگفرش
                                                     ساخته بودند
                                                    برای نوزده سالگی من

                          دیر رسیدم    
                                     این چهره عبوس
                                        همان بهتر که بازگردد
                                                            به دیار پدری